Politici a volby, Volte svobodně, Aktivně vyjádřete své demokratické právo, Hlasujte pro změnu, Online referendum
left right

Podrobnosti Církevní restituce: ANO

> Czech Republic > Události > Církevní restituce
Církevní restituce: ANO Církevní restituce: ANO
Církevní restituce: ANO
Podporuji církevní restituce a souhlasím s nimi.
email

POPIS KANDIDÁTA: 

Církevní restituce: ANO

CZE: Církevní restituce je pojem pro vrácení majetku některým církvím a náboženským společnostem, kterým byl dříve státem zabaven, tzv. znárodněn. Na území Československa se tak stalo nejprve za josefínských reforem, poté za pozemkové reformy za první Československé republiky a zbytek po druhé světové válce, zejména po Únoru 1948. Církve, v největší míře římskokatolická, přišly asi o 2 500 budov, 175 tisíc hektarů lesa a 25 tisíc hektarů orné půdy. Stát se náhradou za výnosy z tohoto majetku zavázal zákonem a začal hradit platy, sociální zabezpečení a penze duchovních a kněží některých církví, náklady na provoz a údržbu znárodněného majetku církví, a to ze zdrojů státního rozpočtu - dle zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností. K úplné odluce státu a církve v Česku (což si podle průzkumů přeje většina občanů České republiky, kraje, obce i menšina z registrovaných náboženství - 17, které tvrdí, že vlastnili, a budou muset vlastnická práva prokázat), tak i přes oboustranné rozhovory, trvající od Sametové revoluce v roce 1989, dosud nedošlo, zatímco ve většině evropských zemích už odluka státu a církve proběhla.

 

Kritika restituování

V souvislosti s restitucemi majetku a finančním odškodněním několika církví a náboženských společnosti v Česku se v masmédiích, zejména v televizi, v rádiu, v novinách, na pouličních billboardech, na internetu, a jinde objevuje velké množství dohad, spekulací, neinformovanosti, pomluv, smyšlenek, sarkastických připomínek i reálných otázek ohledně spornosti existence nároků či reálného uplatnění restituování v praxi a zamezení možných chyb či neoprávněných ztrát veřejného majetku.

Jedním ze sporných bodů je samotná existence nároků církví. Z hlediska právního může spočívat zejména ve skutečnosti, že podle některých výkladů nejde právně o církevní majetek, ale o majetek, který i v minulosti měl patřit státu. Avšak podle rakouského zákona z roku 1874 byl církevní majetek pouze pod státní ochranou a jeho zcizování nebo zatěžování podléhalo kromě státního souhlasu i souhlasu papežské kurie.

Další kritika v souvislosti s církevními restitucemi naráží na možnost, že by mohla být restituována i některá církev, přestože takový majetek nebo finance ji odňaty nebyly. V této souvislosti se zmínilo např. o Českobratrské církvi evangelické, která má třetí nejvyšší nárok na odškodnění za znárodňování v průběhu komunistických vlád v Československu, a údajně o takové vrácení ani nežádá Tomu ovšem má být předejito jasným paragrafem Zákona o církevních restitucích, který nařizuje, že vlastnická práva v období mezi 25.2.1948 a 1.1.1990 musí žadatelé prokazovat. Tento paragraf se ale týká jen žádostí o navrácení majetku. Finanční náhrada církvím je stanovena v zákoně bez ohledu na konkrétní žádosti o navrácení majetku.

Dále existuje podezření, že by u některých církví mohlo dojít až k absurdně vysokým náhradám, jako jsou desítky tisíc Kč na každého člena církve. Takovým případem by údajně mohla být Náboženská společnost českých unitářů, kde kritikové odhadují restituční nárok 232 tisíc Kč na člena.

Kritika se vztahuje také na to, že církve, především pak Římskokatolická církev bude moci získat v Česku ohromnou moc a bohatství, přestože má jen 10 % podporu veřejnosti a ostatní církve dohromady 2 % (výsledky ze Sčítání lidu 2011), čímž se místo míněné sekularizace a dokončení odluky státu a církve dosáhne toho, že církve budou svým vlivem zasahovat do politiky a veřejného dění ještě více než v současnosti, a financování veřejně prospěšných církevních institucí by ještě navíc mohlo zůstat stále na bedrech státu.

Kritikové též poukazují na zkušennosti z restituování církevního majetku z jiných zemí, především však ze sousedního Polska a Slovenska, kde ke kýženému cíli restituování, sekularizaci a odluce státu a církve, nedošlo. Spíše naopak.

Velmi kriticky vidí zákon o církevní restitucích, tak jak je v současnosti projednáván parlamentem, i někteří křesťané.

 

Zdroj

 

 

5.9.2012

icon Církevní restituce
icon Církevní restituce

ElectionsMeter nenese žádnou odpovědnost za obsah. Obracejte se vždy prosím na autora. Každý text, publikovaný na ElectionsMeter, musí obsahovat jméno autora s odkazem na původní zdroj textu. Uživatelé by měli mít na vědomí zákon o ochraně autorských práv. Přečtěte si prosím pozorně pravidla užití stránek. Pokud obsahuje tento text chybu, nesprávné informace, chcete tento profil opravit nebo dokonce máte zájem jej administrovat, prosíme kontaktujte nás..

 
load menu