Politici a volby, Volte svobodně, Aktivně vyjádřete své demokratické právo, Hlasujte pro změnu, Online referendum
left right

Podrobnosti Českou republiku - mám rád

> Czech Republic > Události > Oblíbenost České republiky
Českou republiku - mám rád Českou republiku - mám rád
Českou republiku - mám rád
Mám rád Českou republiku (ČR). / I like the Czech Republic.
email

POPIS KANDIDÁTA: 

Českou republiku - mám rád

CZE: Česká republika, oficiálním jednoslovným názvem Česko, zkratkou ČR, je stát na území českých zemí ve střední Evropě. Vznikl 1. ledna 1969 jako formálně svrchovaný národní stát pod názvem Česká socialistická republika v rámci federalizace Československa, od 6. března 1990 nese název Česká republika, 1. ledna 1993 se v souvislosti se zánikem Československa stala subjektem mezinárodního práva a od téhož data je účinná její první ústava. Česko je parlamentní republika, demokratický právní stát s liberálním státním režimem a politickým systémem založeným na svobodné soutěži politických stran a hnutí. Hlavou státu je prezident republiky, vrcholným a jediným zákonodárným orgánem je dvoukomorový Parlament České republiky. Stát výrazně inklinuje k liberalismu, kapitalismu, tržnímu hospodářství, a volnému trhu. Řadí se mezi vyspělé země. Dle ekonomických, sociálních a politických indikátorů, jako HDP na obyvatele, indexu lidského rozvoje, indexu svobody tisku, indexu svobody internetu od cenzury, či listu zemí s nadprůměrnými finančními příjmy v porovnání s ostatními, patří Česko k vysoce hodnoceným státům světa. Naopak velmi nízko se v porovnáních s jinými umísťuje v podílu obyvatel žijících pod prahem chudoby. Vykazuje též poměrně nízkou nerovnost mezi nejbohatšími a nejchudšími, a relativně vyvážené přerozdělování bohatství napříč většinou obyvatel. Míra nezaměstnanosti je dlouhodobě nízká a pod průměrem vyspělých zemí. V indexu ekologické stopy je oproti jiným vyspělým zemím nižší ekologický dlužník.

Česko je členem Organizace spojených národů, Severoatlantické aliance, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Světové obchodní organizace, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Evropské celní unie, Evropské unie, součástí Schengenského prostoru, Evropského hospodářského prostoru, členem Visegrádské skupiny a jiných mezinárodních struktur.

Dnešní Česko je tvořeno částí historických českých zemí, které byly po značnou část dějin součástí zemí Koruny české, a to Čechami a Moravou (k nimž byly roku 1920 připojeny i České Rakousy) a částí Slezska, v současném vymezení státu má rozlohu 78 867 km2. V současném rozsahu území je vnitrozemským státem ležícím ve Střední Evropě. Sousedí na západě s Německem (délka hranice 810 km), na severu s Polskem (762 km), na východě se Slovenskem (252 km) a na jihu s Rakouskem (466 km). Administrativně se Česká republika dělí na 8 územních krajů a zároveň na 14 samosprávných krajů. Hlavním městem je Praha, která je zároveň i jedním z krajů. V roce 2012 v Česku bylo evidováno přibližně 10,5 milionu obyvatel. Výrazná většina se hlásí k české, případně moravské národnosti.

Název Česko, vzniklý zjednodušením původního tvaru Češsko odvozeného od adjektiva češský, je ve významu Čechy doložen již z 18. století, od 19. století se objevuje též jako označení pro celé České země. V tomto významu jej od roku 1938 začal prosazovat moravský jazykovědec František Trávníček. Slovník spisovného jazyka českého v roce 1960 jej uvádí v obou významech a jako zastaralý, Slovník spisovné češtiny z roku 1978 již archaičnost konstatuje jen u prvního významu, zatímco ve významu označení české části federace stylovou příznačnost neuvádí. Na jaře 1993 jej Český úřad zeměměřický a katastrální na základě pověření vlády určil jako jednoslovné označení čerstvě osamostatněné České republiky, po vášnivých sporech, po podpoře Českou geografickou společností a navzdory odporu prezidenta Havla a dalších osobností se termín výrazně rozšířil a prosadil, zachoval si však jistou míru kontroverznosti a mnozí lidé jej pociťují jako novotvar.

 

Náboženství

V průzkumech projektu Eurobarometr v roce 2005 odpovědělo 19 % tázaných, že věří v Boha, 50 % věří v nějakou životní či duchovní sílu a 30 % nevěří v nic z toho.

Podle posledního sčítání lidu z roku 2011 je 3,6 miliónu obyvatel bez vyznání nebo bez náboženské víry. To je 34,2 % populace. K různým církvím a náboženských společnostem se přihlásilo necelých 1,5 miliónů obyvatel (13,9 %). Jako věřící, ale nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti se označilo 707 tisíc osob (6,7 %). Celkově se tak k nějaké víře či vyznání přihlásilo 2,1 miliónů, tedy 20,6 % obyvatel Česka. Celkem 4,7 miliónu obyvatel (45,2 %) tuto dobrovolnou kolonku ve sčítacích formulářích nevyplnilo.

Nejpočetnější náboženství v Česku je křesťanství. Největší náboženskou skupinou je římskokatolická, která má 1,1 miliónu věřících (10,26 %), což je pokles oproti roku 2001, kdy se k ní hlásilo celkem 2,7 miliónu věřících (26,8 %). Následují velké protestantské církve Českobratrská církev evangelická, 52 tisíc členů (0,49 %), a Církev československá husitská, 39 tisíc členů (0,37 %). Vyšší podíl věřících má ještě Pravoslavná církev, která má celkem 27 tisíc členů, příznivci jediismu s 15 tisíci, Svědkové Jehovovi s 13 tisíci, Církev bratrská, respektive Křesťanská společenství, obě s 10 tisíci věřícími. Přes 700 tisíc lidí využilo možnost přihlásit se k víře, přičemž se nehlásí k žádné organizované církvi.

Počet vyznavačů judaismu je asi 1 500 obyvatel, k islámu se hlásí téměř 3 500 lidí. K různým odvětvím buddhismu se hlásí přes 6 100 osob. K ateismu se hlásí 1 075 osob, pohanství deklaruje 863 osob.

Podíl deklarovaných věřících se od předešlého sčítání lidu roku 2001 značně snížil. Výrazně klesl i počet osob nedeklarujících žádné náboženství. Novinku sčítání 2011, totiž možnost přihlásit se jako věřící bez nutnosti příslušnosti ke konkrétní církvi, využilo téměř 7 % obyvatel. Oproti tomu se zvýšil počet osob, které se rozhodly na dobrovolnou otázku neodpovídat.

Geograficky je vyšší koncentrace věřících na jižní a východní Moravě, naopak severní a severozápadní Čechy vykazují vyšší podíl osob bez vyznání.

 

Česko

 

                        

 

Hymna: Kde domov můj

Hlavní město: Praha

Jazyk: čeština

Státní zřízení: parlamentní republika

 

Zdroj

 

 

ENG: The Czech Republic, short form Česko, is a landlocked country in Central Europe. The country is bordered by Germany to the west, Austria to the south, Slovakia to the east and Poland to the north. Its capital and largest city, with 1.3 million inhabitants, is Prague. The Czech Republic includes the historical territories of Bohemia and Moravia and a small part of Silesia.

The Czech state, formerly known as Bohemia, was formed in the late 9th century as a small duchy around Prague, at that time under the dominance of the powerful Great Moravian Empire. After the fall of the Empire in 907, the centre of power was transferred from Moravia to Bohemia, under the Přemyslids. Since 1002 it was formally recognized as part of Holy Roman Empire. In 1212 the duchy was raised to a kingdom and during the rule of Přemyslid dukes/kings and their successors, the Luxembourgs, the country reached its greatest territorial extent (13th–14th century). During the Hussite wars the kingdom faced economic embargoes and crusades from all over Europe. Following the Battle of Mohács in 1526, the Kingdom of Bohemia was gradually integrated into the Habsburg monarchy as one of its three principal parts, alongside the Archduchy of Austria and the Kingdom of Hungary. The Bohemian Revolt (1618–20) lost in the Battle of White Mountain, led to the further centralization of the monarchy including forced recatholization and Germanization. With the dissolution of the Holy Roman Empire in 1806, the Bohemian kingdom became part of the Austrian Empire. In the 19th century the Czech lands became the industrial powerhouse of the monarchy and the core of the Republic of Czechoslovakia which was formed in 1918, following the collapse of the Austro-Hungarian Empire after World War I. After 1933, Czechoslovakia remained the only democracy in central and eastern Europe.

After the Munich Agreement, Polish annexation of Zaolzie and German occupation of Czechoslovakia and the consequent disillusion with the Western response and gratitude for the liberation of the major portion of Czechoslovakia by the Red Army, the Communist Party of Czechoslovakia won the majority in the 1946 elections. In the 1948 coup d'état, Czechoslovakia became a communist-ruled state. In 1968, the increasing dissatisfaction culminated in attempts to reform the communist regime. The events, known as the Prague Spring of 1968, ended with an invasion by the armies of the Warsaw Pact countries (with the exception of Romania); the troops remained in the country until the 1989 Velvet Revolution, when the communist regime collapsed. On 1 January 1993, Czechoslovakia peacefully dissolved into its constituent states, the Czech Republic and the Slovak Republic.

The Czech Republic is the first former member of the Comecon to achieve the status of a developed country according to the World Bank. In addition, the country has the highest human development in Central and Eastern Europe, ranking as a "Very High Human Development" nation. It is also ranked as the third most peaceful country in Europe and most democratic and healthy (by infant mortality) country in the region. It is a pluralist multi-party parliamentary representative democracy, a member of the European Union, NATO, the OECD, the OSCE, the Council of Europe and the Visegrád Group.

 

Motto: "Pravda vítězí" ("Truth prevails")

Anthem: Kde domov můj? (Where is my homeland?)

Capital and largest city: Prague (Praha)

Official languages: Czech

Government: Parliamentary republic

 

Source

 

 

January 28,2013

icon Oblíbenost České republiky
icon Oblíbenost České republiky
icon Oblíbenost České republiky
icon Oblíbenost České republiky
icon Oblíbenost České republiky
icon Oblíbenost České republiky

ElectionsMeter nenese žádnou odpovědnost za obsah. Obracejte se vždy prosím na autora. Každý text, publikovaný na ElectionsMeter, musí obsahovat jméno autora s odkazem na původní zdroj textu. Uživatelé by měli mít na vědomí zákon o ochraně autorských práv. Přečtěte si prosím pozorně pravidla užití stránek. Pokud obsahuje tento text chybu, nesprávné informace, chcete tento profil opravit nebo dokonce máte zájem jej administrovat, prosíme kontaktujte nás..

 
load menu