Politici a volby, Volte svobodně, Aktivně vyjádřete své demokratické právo, Hlasujte pro změnu, Online referendum
Jang Sung-taek

김정남-김정은 대충돌, 장성택이 변수

Jang Sung-taek 42%

button ElectionsMeter.com

 

북한의 김정일 후계자로 공식화된 3남 김정은이 지난 10일 노동당 창건 65주년 기념식에 홀연히 나타났다. 주요 80개 국 외신기자들까지 동원한 가운데 3대 세습이 한 치의 오차도 없이 진행되고 있음을 과시라도 하려는 듯 김정일은 베일에 싸였던 김정은을 그렇게 대중 앞에 불쑥 세웠다. 한데 그 하루 전날인 지난 9일 김정은의 배다른 형 김정남이 베이징에서 일본 아사히TV와 터뷰를 갖고 “개인적으로 3대 세습에 반대한다”며 이복동생 김정은이 후계자로 공식화된데 대해 불만을 털어놓았다. 그러면서도 김정남은 “3대 세습을 한 데는 나름대로 내부적 요인이 있었을 것이다. 그렇다면 그에 따라야 한다”고 앞뒤가 다소 엇갈린 말을 했다. 김정남은 또 “정은이가 후계자로 된 것은 부친의 결단이며, 정은이가 북한 주민들을 위해 윤택한 생활을 할 수 있도록 최선을 다해주길 바란다”는 말도 덧붙였다. 그는 “만약 정은이로부터 도와달라는 부탁을 받는다면 해외에서 언제든지 동생을 도울 용의가 있다”는 말도 잊지 않았다. 북한 지도부의 선택을 정면으로 부정하면서도 후계자 김정은에 대한 지원 의사를 밝힌 김정남의 이중적 발언을 놓고 세간에서는 “형제 사이에 갈등은 없다”느니, “그게 아니고 두 사람 간 알력은 이제부터”라느니 의견이 분분하다. 그러나 김정남의 발언에는 깊은 뜻이 숨겨져 있다. 그의 발언은 그냥 지나가는 말로 흘린 게 아니다. 치밀하게 계산된 정치적 발언이었다.

...

 

 

2010.10.24

읽기 전체 기사 Změnil tento argument Váš názor na Jang Sung-taek ? alternativní překlady">: www.dailian.co.kr

21.02.2011


teken -
Označitno spam

ElectionsMeter nenese žádnou odpovědnost za obsah. Obracejte se vždy prosím na autora. Každý text, publikovaný na ElectionsMeter, musí obsahovat jméno autora s odkazem na původní zdroj textu. Uživatelé by měli mít na vědomí zákon o ochraně autorských práv. Přečtěte si prosím pozorně pravidla užití stránek.

Zpět na hlasování: > North Korea > Politici > Jang Sung-taek
 
load menu